I NANTISCIA alla Notte Bianca di Caserta, 8/12/2018

Byferdinando ghidelli

I NANTISCIA alla Notte Bianca di Caserta, 8/12/2018

I Nantiscia saranno di scena l’8 dicembre 2018 alla Notte Bianca di Caserta, piazza Vanvitelli